تغییر نام موسسه به موسسه پژوهشی شیخ بهایی

کد خبر : #126
تاریخ انتشار : دوشنبه, 22 مهر 1398 22:52

به درخواست موسسین موسسه پژوهشی معماری شبستان و بر اساس مصوبه شماره 335402 شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1398 نام این موسسه به موسسه پژوهشی معماری شیخ بهایی تغییر یافته است.