abst

: #115
تاریخ انتشار : پنج شنبه, 7 تیر 1397 2:07
تعداد بازدید کننده : 434
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
abst
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

معماری و فلسفه، در همیشه تاریخ فرهنگ آدمی، دو پدیده بسته به هم بوده‌اند و پیوندهایی ناگسستنی، آن دو را به هم پیوند می‌داده است. اما آن بستگی و این پیوند، همواره پنهان و پوشیده بوده‌است. معماری همواره نمود بیرونی و مادی‌شده‌اندیشه فلسفی بوده‌است؛ و نگرش فلسفی، در همیشه تاریخ، لایه زیرینی بوده که رویه بیرونی آن به شکل فضا و مکان آدمی ساخته، از راه کنش و آفرینش معمارانه شکل کالبدی به خود گرفته و جهان آفریده آدمی را شکل می‌داده است. در هیچ بزنگاهی از تاریخ دور و دراز هستی آدمی بر روی زمین، بستگی میان معماری و فلسفه شکل دهنده آن، بستگی یک‌به‌یک نبوده‌است. و درست در چارچوب همین بستگی ناسرراست و پنهان میان فلسفه و معماری است که جستار همواره راز آلوده نگرش فلسفی شکل‌دهنده یک شیوه معماری، یکی از شیرین‌ترین رازگشایی‌های تاریخ اندیشه آدمی به شمار می‌رفته است.